Podmienky pre získanie vodičského preukazu

  • dosiahnutie predpísaného veku najneskôr v deň záverečnej skúšky
  • bezúhonnosť žiadateľa – čestné prehlásenie
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – praktický lekár
  • absolvovanie kurzu prvej pomoci – potvrdenie o vykonanej skúške
  • absolvovanie predpísaného výcviku v autoškole – osvedčenie vydané autoškolou
  • úspešné absolvovanie záverečnej skúšky