BEZPEČNOSTNO-TECHNICKÁ SLUŽBA (BOZP)

Tvorba dokumentácie BOZP

Vypracovanie predpísanej dokumentácie BOZP – smernice, pokyny, pravidlá na zaistenie BOZP na pracoviskách, koncepcia politiky BOZP, zásady bezpečnej práce, analýza rizík, zoznam prideľovania osobných ochranných pracovných prostriedkov /OOPP/, prevádzkové poriadky, evidencie, dokumentácia o vykonaných školeniach BOZP.

Aktualizácia dokumentácie

Vypracovanú dokumentáciu technik BOZP priebežne dopĺňa o nové dokumenty, staršie aktualizuje v súvislosti so zmenami v legislatíve alebo zmenami v spoločnosti, organizácii – objednávateľ /zákazník,klient/ tak nemusí sledovať vývoj a zmeny v legislatíve technik BOZP dokumentáciu aktualizuje automaticky.

ČINNOSŤ TECHNIKA BOZP

Výkon technika BOZP – prevencia, prehliadky, kontroly

Technik BOZP pravidelne vykonáva v objektoch, prevádzkach a pracoviskách preventívne kontroly zamerané na dodržiavanie legislatívy BOZP a vnútorných smerníc a pokynov. Cieľom preventívnych kontrol je zisťovať nedostatky a navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a spolupracovať na ich odstraňovaní.

Spolupráca pri riešení pracovných úrazov

Technik BOZP spolupracuje pri spisovaní záznamu o registrovanom pracovnom úraze, pri riešení pracovného úrazu, zúčastňuje sa na vyšetrovaní pracovného úrazu.