Motorové vozíky

Obsluha motorového vozíka je osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s kvalifikáciou získanou v oprávnenej výchovno-vzdelávacej organizácii. Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s motorovým vozíkom len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy motorových vozíkov pre daný typ vozíka.

Bezpečná, správna a odborná obsluha motorových vozíkov a manipulácia s bremenami môže byť zabezpečená len kvalifikovaným vodičom. Pre zabezpečenie takejto kvalifikácie je nutné, aby vodič motorového (vysokozdvižného) vozíku absolvoval prípravu v kurze určenom pre vodičov motorvých vozíkov. Okrem iného cieľom kurzu bolo aj zvyšovaie odborných vedomostí účastníkov školenia z bezpečnosti práce pri vedení motorových vysokozdvižných vozíkov.

Ponúkame Vám:

 • získanie oprávnenia na obsluhu motorových vozíkov všetkých kategórií
 • rozšírenie oprávnenia o ďalšie typy vozíkov
 • pravidelné opakované školenia na predĺženie platnosti preukazu (1 x ročne)
 • aktualizačnú odbornú prípravu (1 x za 5 rokov)
 • vystavenie preukazu najnovšieho vzoru (akceptovaného v krajinách EU) a evidenčnej karty vodiča motorového vozíka, vystavenie duplikátu preukazu
 • zaškolenie pre výmenu a nabíjanie akumulátorových batérií
 • zaškolenie pre výmenu plynových fliaš
 • školenie zodpovednej osoby (užívateľa motorových vozíkov)
 • odborné poradenstvo v oblasti používania motorových vozíkov
 • automatické upozornenie na potrebu opakovaného školenia v stanovených termínoch

Delenie motorových vozíkov:

 • Trieda I. – vozíky elektrické (akumulátorové)
 • Trieda II. – vozíky so spaľovacím motorom

DRUH:

 • A – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné ručne vedené
 • B – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s pákovým riadením
 • C – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s volantovým riadením
 • D – vysokozdvíhacie ručne vedené
 • E – vysokozdvíhacie s pákovým riadením
 • W1 – vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 t nosnosti
 • W2 – vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 t nosnosti
 • G – vysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou

Rozdelenie motorových vozíkov

TriedaDruhručne vedenépákovo riadenévolantom riadenézdvíhacie plošiny
Akumulátorový pohon I.Plošinové, nízkozdvižnéABCG
Akumulátorový pohon I.VysokozdvižnéDEW1, W2
Spaľovací motor II.Plošinové, nízkozdvižnéABCG
Spaľovací motor II.VysokozdvižnéDBW1, W2
DruhNosnosť
W1Vysokozdvižnévolantom riadenédo 5 ton
W2Vysokozdvižnévolantom riadenénad 5 ton
ZŠpeciálne