Požiarna ochrana

Činnosti technika PO podľa zákona NR SR č. 314/2001 Zbierky zákonov o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Zbierky zákonov o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov:

ČINNOSTI TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY

Technik požiarnej ochrany plní tieto povinnosti :

 • Vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky v objektoch a pracoviskách v právnickej osobe podľa pokynov štatutárneho orgánu právnickej osoby.
 • Pri organizovaní a vykonávaní kontroly dodržiavania predpisov o ochrane pred požiarmi spolupracuje s vedúcimi zamestnancami.
 • Záznamy z kontrolnej činnosti zapisuje do požiarnej knihy.
 • Určuje miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov a určuje počet členov protipožiarnych hliadok právnickej osoby, pracoviska, asistenčnej hliadky.
 • Vykonáva školenia o ochrane pred požiarmi (novoprijatých zamestnancov, všetkých zamestnancov, vedúcich zamestnancov, osôb poverených plnením úloh ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase, preradených zamestnancov na inú prácu, osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby zdržiavajú na jej pracoviskách.
 • Vykonáva odborné prípravy protipožiarnych hliadok (právnickej osoby, pracoviska, asistenčnej hliadky).
 • Vypracúva, vedie a udržiava dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom. Konkrétne:
  – požiarny štatút právnickej osoby,
  – požiarne poriadky pracovísk so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  – požiarne poplachové smernice,
  – požiarne evakuačné plány,
  – požiarnu knihu,
  – doklady o kontrole požiarno-technických zariadení prenosné hasiace prístroje,
  – predkladá správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi.
  – doklady o kontrole požiarnych vodovodov (nástenných požiarnych hydrantov),
  – údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov.
  – vedie dokumentáciu o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi.
  – vedie dokumentáciu o odbornej príprave protipožiarnych hliadok.
 • Usmerňuje a riadi protipožiarne hliadky počas činnosti pri vykonávaní ich povinností a činnosti.
 • Kontroluje výkon iných pracovníkov poverených úlohami na úseku ochrany pred požiarmi, ktorí vykonávajú práce dodávateľským spôsobom pre právnickú osobu.
 • Riadi po odbornej stránke pracovníkov, ktorí zabezpečujú ochranu pred požiarmi v čase zníženej prevádzky a v mimopracovnom čase.
 • Posudzuje požiarne nebezpečenstvo v objektoch a na pracoviskách. Určuje miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom.
 • Pripravuje, organizuje a vyhodnocuje cvičné požiarne poplachy.
 • Vypracúva, vedie a udržuje dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom v právnickej osobe.
 • Požiarny štatút právnickej osoby vypracúva technik požiarnej ochrany v spolupráci s príslušnými zodpovednými vedúcimi zamestnancami právnickej osoby.
 • Navrhujú vyvodenie postihov voči pracovníkom za neplnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi.
 • Vedú prehľad o uložení ďalšej dokumentácie o ochrane pred požiarmi (ako odborné prehliadky elektrických zariadení, bleskozvodov, plynových zariadení, evidencia zváračov a pod.)
 • Plánujú obnovu technických zariadení a hasiaci zariadení.
 • Dávajú návrhy na obstarávanie a inštalovanie hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, požiarnej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi.
 • Raz za tri mesiace predkladajú požiarnu knihu štatutárnemu orgánu právnickej osoby – správcovi, za účelom kontroly.
 • Spracúvajú podklady pre pokyny na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase zníženej prevádzky a v mimopracovnom čase.
 • V spolupráci s vedúcimi pracovníkmi vypracúvajú smernice pre činnosť protipožiarnej asistenčnej hliadky.
 • Podieľajú sa na spracovaní podkladov pre vydávanie písomných pokynov na zabezpečenie činnosti so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom.
 • Dokumentáciu ochrany pred požiarmi, ktorú vyhotovil technik požiarnej ochrany, obsahuje jeho meno, priezvisko, podpis a dátum vyhotovenia.
 • Určujú požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívanej stavby.